Uncategorized

Trung tâm Ca ‘Granda về Quản trị Y tế và Đạo đức Sinh học Lâm sàng


Tất cả thực hành lâm sàng, y học, có thể được coi như một phòng tập thể dục đạo đức, nơi các vấn đề phức tạp phải đối mặt hàng ngày và các lựa chọn được đưa ra trong đó các nhà điều hành, bệnh nhân, công dân và các tổ chức bị đe...